ارزیابی و عارضه یابی2019-01-22T13:09:08+00:00

Project Description

ارزیابی و عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی حرکتی نیست که الزاما منجر به یافتن یک حقیقت محض در مورد یک مجموعه شود.

البته باید توجه شود که عارضه یابی یک سیستم، تجویز نسخه هم نیست. به بیان دیگر، هدف از عارضه یابی، ایجاد یک فهم مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم است تا بر اساس آن، امکان تصمیم گیری در خصوص لزوم ایجاد تغییرات در سیستم و همچنین موقعی که نیاز به انجام تغییرات دارد، روشن شود.

ارزیابی وظیفه ای سازمانی و مجموعه ای از فرآیند ها شامل:

(برنامه ریزی، اجرا، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات) به منظور خلق مبادله ای که از طریق آن بتوان به اهداف فردی و سازمانی دست یافت.

  •  دستیابی به اهداف شرکت از طریق ارضای نیاز مشتریان به نحوه ی بهتر از رقبا
  • تحلیل برنامه ریزی توسعه برند
  • تحلیل، آنالیز و طراحی هویت بصری
  • بررسی و تحلیل آمار ها ی فروش و نتایج استراتژی های پروموشن
  • بررسی علل گرایش مشتریان به سایر رقبا
  • بررسی و تحلیل نیاز مشتریان