عارضه یابی

 عارضه یابی سازمانی

حرکتی نیست که الزاما منجر به یافتن یک حقیقت محض در مورد یک مجموعه شود.

البته باید توجه داشت که عارضه یابی یک سیستم، تجویز نسخه هم نیست. به بیان دیگر، هدف از عارضه یابی:

ایجاد یک فهم مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم است تا بر اساس آن، امکان تصمیم گیری برای ایجاد تغییرات در سیستم و هنگامی که نیاز به انجام تغییرات دارد، روشن شود.

ارزیابی وظیفه ای است سازمانی و مجموعه ای از فرآیند ها راشامل میشود:

(برنامه ریزی، اجرا، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات) به منظور خلق مبادله ای که از طریق آن بتوان به اهداف فردی و سازمانی دست یافت.

هدف از عارضه یابی:

  • دستیابی به اهداف شرکت از طریق ارضای نیاز مشتریان به نحوه ی بهتر از رقبا
  • تحلیل برنامه ریزی توسعه برند
  • تحلیل، آنالیز و طراحی هویت بصری
  • بررسی و تحلیل آمار ها ی فروش و نتایج استراتژی های پروموشن
  • بررسی علل گرایش مشتریان به سایر رقبا
  • بررسی و تحلیل نیاز مشتریان

در هر کسب و کاری که قصد توسعه و ارتقاء خود را دارد باید ابتدا عارضه یابی شود.

عارضه یابی به ما کمک می کند تا:

شناختی کلی تر به سازمان خود داشته باشیم.

مشکلات و عوارض کار خود را شناسایی کنیم و همچنین مواردی که احتمال رخ دادن آنها در آینده را خواهیم داد.

محیط کار و افرادی که فعالیت می کنند (منابع انسانی) را عارضه یابی کنیم.

نقاط قوت و ضعف را شناسایی می کنیم و مشکلات را  اولویت بندی میکنیم.

راه کارهای علمی برای حل مشکلاتمان در نظر میگیریم.

از هزینه هایی که موجب اتلاف منابع مالی سازمان می شود جلوگیری می کنیم.

عارضه یابی زمانی رخ می دهد که متوجه شاخصه هایی بر ناکارآمدی سازمان شویم و تصمیم بر رفع آنها داشته باشیم.

    سبد خرید